WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

tel. kontaktowy -  65 540 84 66

Tutaj uzyskasz informacje o:

 1. Trybie postępowania windykacyjnego o zapłatę należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 2. Zasadach odraczania spłat i rozkładania na raty zaległości
 3. Zasadach przyjmowania wpłat, dochodzenia kosztów wysyłki wezwań oraz kosztów procesowych i egzekucyjnych
 4. Do pobrania 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028)

I. TRYB POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO O ZAPŁATĘ NALEŻNOŚCI ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI

 1. Procedura przedsądowa - W przypadku braku zapłaty należności w terminie wskazanym w fakturze, która jednocześnie jest pierwszym wezwaniem do zapłaty, wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Ostateczne wezwanie do zapłaty wysyłane jest w terminie 14 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności wskazanego w fakturze. Brak zapłaty zadłużenia jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku, gdy odbiorca zalega z zapłatą należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe, liczone od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, możliwe jest rozpoczęcie procedury wstrzymania dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Procedura sądowa i egzekucyjna- W przypadku, gdy działania windykacyjne nie przynoszą pożądanego rezultatu, spraw kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje w przypadku braku zapłaty ostatecznego wezwania do zapłaty. Radca prawny po otrzymaniu pełnego kompletu dokumentów windykacyjnych wnosi pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego nie wyklucza wszczęcia procedury odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
 3. Procedura odcięcia dostawy wody / zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego - Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego następuje w sytuacji, gdy odbiorca nie uiścił należności za przynajmniej dwa okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania ostatecznego wezwania do zapłaty. Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia się Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Burmistrza Gminy i Miasta Wschowa oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.       Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego będzie możliwe po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi odsetkami oraz po opłaceniu przez Odbiorcę kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z odcięciem dostaw wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego lub spłaty części zadłużenia wraz ze złożeniem wniosku o rozłożenie pozostałej zaległości na raty. Następnie złożeniem wniosku o ponowne podłączenie. Koszty ponownego uruchomienia przyłącza wodnego pokrywa odbiorca. Spółka Komunalna we Wschowie udostępnia zastępczy punkt pobory wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zlokalizowany we Wschowie – punkt na stacji wodociągowej ul. Kazimierza Wielkiego 31, wskazując, że istniej możliwość korzystania z niego.

 

UWAGA!

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po zawarciu nowej umowy.

 

II. ZASADY ODRACZANIA SPŁAT I ROZKŁADANIA NA RATY ZALEGŁOŚCI

Odbiorca zalegający z płatnościami, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami lub szczególnym interesem odbiorcy, może wystąpić z pisemnym wnioskiem o rozłożenie zapłaty w ratach. Przez zadłużenie odbiorcy w dniu złożenia wniosku rozumie się sumę: kwotę podstawową niezapłaconych faktur wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami dochodzenia należności. Niewywiązywanie się z ustaleń wynikających z decyzji w sprawie rozłożenia zapłaty zadłużenia w ratach, skutkuje natychmiastową wymagalnością spłaty zadłużenia. Należności bieżące nie objęte procedurą zapłaty zaległości w ratach, należy regulować zgodnie z wskazanym terminem płatności.

Wnioski o rozłożenie zaległości na raty mogą być składane:

 • na piśmie osobiście przez zainteresowanego w Sekretariacie SK Wschowa Sp. z o.o.  czynnym: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00
 • na piśmie i przesłane listem poleconym na adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
  Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa
 • pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!

Warunkiem rozłożenia zaległości na raty jest pierwsza wpłata w wysokości co najmniej 30% wartości należności wymagalnych, powstałych na dzień złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać aktualny telefon kontaktowy, adres mailowy oraz być czytelnie podpisany przez Odbiorcę usług, z którym SK Wschowa ma zawartą umowę.

 

III. ZASADY PRZYJMOWANIA WPŁAT, DOCHODZENIA KOSZTÓW WYSYŁKI WEZWAŃ ORAZ KOSZTÓW PROCESOWYCH I EGZEKUCYJNYCH

Jeżeli odbiorca usług lub najemca lokalu dokonuje zapłaty ze wskazaniem faktury, której ta wpłata dotyczy, wpłata jest zaksięgowana na wskazaną fakturę. Jeżeli wpłata nie jest opisana, wówczas jest księgowana na najstarszą zaległość, odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego. W sytuacji, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować konta odbiorcy, na które wpłata ma być zaksięgowana, wpłata jest księgowana na sumach do wyjaśnienia, a po wyczerpaniu wszystkich ścieżek umożliwiających jej identyfikację, zwracana na rachunek bankowy, z którego została dokonana.

IV. Do pobrania:

Wniosek o rozłożenie należności na raty
Wniosek o zmianę terminu spłaty należności
wzór wniosku zmiana adresu