Informacja o cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Polityka prywatności fanpage Facebook Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Zawartość polityki prywatności administratora
 
1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u administratora. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie
z RODO.
2. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook.
 
II Administrator danych 
Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Spółka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Daszyńskiego 10.
Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:
1) korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
2) e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
III Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
1. Prowadzenie fanpage’a
2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania
z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
1) Identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp.  z o.o. w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
2) Zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
3) Inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
4) polubieniu fanpage’a;
5) aktywności na fanpage’u;
6) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się
o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliściew związku z okolicznościami naszej korespondencji).
3. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) art.6 ust.1 lit. a RODO, zgody którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie,
b) art.6 ust.1 lit.f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora
i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw
i wolności użytkowników.
5. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym okresie są one usuwane
z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie mógł już dłużej zrealizować dostępu do tych danych.
6. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
7. Państwa dane prowadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności
w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
2.Realizacja kontaktu z użytkownikami- Messenger 
1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Faceboook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innym miejscu niż Facebook.
 
IV Odbiorcy danych użytkowników
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.
 
V Prawa osób, których dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalenia,
o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art.165 ust.3 RODO);
3) do sprostowania- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych(art.16 RODO);
4) do usunięcia danych- żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania-do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotycz;
6) do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz ążdania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art.21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w sposób:
1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) Telefonicznie: (22) 531 03 00.
 
VII Inspektor Ochrony Danych
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio
z inspektorem ochrony danych administratora:
1) e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
VIII Zmiany polityki prywatności
1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na fanpage’u.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od: …………….

IX Akty prawne przywołane w polityce
1) RODO-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 2016 Nr 119, s.1);
2) art.118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.1025 ze zm.);
3) art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U.
z 2017r. poz.1219 ze zm.)Klauzula informacyjna w związku z nagrywaniem rozmów Zgodnie z art. 13 rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, tel. 655402605 2.Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Inspektorem Ochrony Danych: Natalia Ratajewska, @:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3.Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4.Nagrania z rozmów są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. 5.Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. zewnętrzna firma informatyczna, kancelaria prawna. 6.Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 8.Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub poprzez e-mail. 9.Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 10.Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.