Analizy fizyko – chemiczne wykonywane przez nasze Laboratorium 

 • twardość ogólna,
 • siarczany,
 • pH,
 • fosfor ogólny z mineralizacją,
 • żelazo,
 • mangan,
 • azot amonowy,
 • azot azotanowy,
 • azot azotynowy,
 • mętność,
 • barwa,
 • ChZT z K2Cr2O7,
 • zasadowość,
 • ChZT z KMnO4,
 • chlorki,
 • zawiesina ogólna,
 • BZT5,
 • sucha pozostałość,
 • sucha pozost./ po praż.,
 • fosforany,
 • azot ogólny Kjeldahla,
 • wilgotność,
 • azot ogólny,
 • fluorki,
 • wapń / magnez,
 • przygotowanie próbki do badań,