ul.  K. Wielkiego 24a, 67-400 Wschowa

tel. 65 540 16 24

tel. 65 540 33 60

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

603 183 693
65 540 22 28

Kierownik Działu

Mirosława Rycerz

tel. 65 540 16 24 miroslawa.rycerz@skwschowa.pl

„Co, Gdzie, Jak”

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ściekóww budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków).WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania

WNIOSEK o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w dode i/lub odprowadzanie ścieków – plik do pobrania

2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:a) osoby fizyczne – dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.

3. Obsługą klientów – zawieranie umówzmiana danych użytkownika –zajmują się:
Julita Grzemska
tel. 65/540 16 24 julita.grzemska@skwschowa.pl

4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:Maciej Pawlaktel. 65/540-16-24 maciej.pawlak@skwschowa.pl.Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków – plik do pobrania

CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego – plik do pobrania

Cennik na odbiór nieczystości ciekłych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych – plik do pobrania

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków – plik do pobrania