Referencje od Spółki

Referencje od Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Wykonawca, w celu uzyskania referencji do umowy, zwraca się do Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@skwschowa.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wzór referencji, aktualnie obowiązujący w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., stanowi załącznik nr 2.

Załączniki: