1. Kiedy zostanie wykonany remont lub usunięta zostanie awaria?

Remont w lokalu zgłoszony przez lokatora(najemcę)

  • wniosek najemcy lub zgłoszenie ustne
  • oględziny lokalu, sporządzenie kosztorysu przez administratora
  • spotkanie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości w sprawie akceptacji wykonania remontu i warunków finansowania
  • sporządzenie planu remontów przez administratora wg. którego zostaje ustalony termin wykonania robót

Awaria

  • usuwane są wg. kolejności zgłoszeń
  • awarie grożące życiu lub zdrowiu ludzi usuwane są w pierwszej kolejności.


2. Hodowla gołębi na posesji? Jak wyegzekwować ich usunięcie?
– hodowlę należy zgłosić administratorowi i uzyskać na nią zgodę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
– likwidację nielegalnej hodowli należy zgłosić dzielnicowemu i administratorowi.


3. Sprawa wyprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
– uregulowana jest w § 37 regulaminu porządku domowego , a za szkody wyrządzone przez psy i koty odpowiadają ich właściciele.


4. Utrzymanie porządku na klatce schodowej:
– uregulowana jest w § 27 pkt. 3 regulaminu porządku domowego- wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych poprzez solidarne cotygodniowe zamiatanie i zmywanie schodów, podestów tj. kondygnacji, na której usytuowane jest mieszkanie.


5. Jak i gdzie można załatwiać zamianę mieszkania?
– w zwitku z tym ,żę lokale mieszkalne w zasobach komunalnych są własnością Gminy Wschowa wniosek o zamianę mieszkania składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy .


6. Sprawa najmu garaży ?
– wnioski o najem garażu należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.


7. Od której godziny obowiązuje cisza nocna ?
– cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 600 rano – § 36 pkt . 3 regulaminu porządku domowego.


8. Wymiana okien i drzwi w lokalu- procedura.
– wniosek o wymianę drzwi lub okien w lokalu komunalnym składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa


9. Gdzie się pobiera wnioski o dodatki mieszkaniowe ?

– w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub w dziale czynszów Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.


10. Przycinanie drzew- procedura.
– konieczność przycinania drzew zgłasza się do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Wydziale Ochrony Środowiska.


11. Zmiana sposobu ogrzewania lokalu- procedura.
– wniosek składa właściciel lokalu u zarządcy nieruchomości , natomiast najemca lokalu komunalnego składa wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa
– jeżeli w danym budynku istnieje wspólnota mieszkaniowa wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólnotę mieszkaniową zezwalającą na zmianę sposobu ogrzewania,
– jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
– należy opracować dokumentację techniczną,
– należy uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.


12. W jaki sposób zmienić udziały we wspólnocie ?
– należy pamiętać , że zmiana wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Właściciele lokali muszą wyrazić na nią zgodę, podejmując uchwałę. W uchwale należy podać , jaki jest powód zmiany, np. błąd w wyliczeniu udziałów lub rozbudowa budynku. Uchwała ta powinna być protokołowana przez notariusza i jej realizacja wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Protokół sporządzony w formie aktu notarialnego jest wysyłany przez notariusza do sądu wieczystoksięgowego, który na jego podstawie dokonuje wpisów o zmianie wysokości udziałów w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości lokalowych.


13. Jak postąpić gdy wspólnota mieszkaniowa ( współwłaściciele nieruchomości ) odmawia finansowania prac zapewniających bezpieczeństwo w nieruchomości.

– bezpieczna eksploatacja nieruchomości to użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nieodpowiedni stan techniczny budynku lub jego niewłaściwe użytkowanie może spowodować wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji administracyjnej nakładającej na współwłaścicieli obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Niezastosowanie do nich grozi grzywną, a w skrajnych wypadkach nawet karą pozbawienia wolności