Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 682

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 355

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.

Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali.