Wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a we Wschowie

Godziny otwarcia stacji:

– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Telefon kontaktowy, zgłoszeniowy:

– Piotr Majnert 65 540 25 74

Od 1 stycznia 2010 r. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. uruchomiła specjalistyczną stacją przeładunkową odpadów. Budowa stacji podyktowana została zamknięciem w dniu 31 grudnia 2009 roku składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach. Inwestycja zlokalizowana została we Wschowie w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24a. Pozwala ona na bezpośredni przeładunek odpadów przywożonych od klientów  Spółki do dużych kontenerów, odbieranych przez zewnętrzną firmę wyłonioną w drodze przetargu. Nasze odpady po przeładowaniu do kontenerów nie trafiają na składowisko, ale poprzez nowoczesny system sortowania przekazywane są do odpowiednich przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem. Takie założenie Spółki pozwala na uniknięcie dalszych podwyżek za odbiór odpadów podyktowanych zmianą tzw. „opłaty marszałkowskiej”.

Na stacji przeładunkowej zakończony został pierwszy, najważniejszy etap prac związanych z przystosowaniem stacji do obowiązujących norm. W drugim etapie planowana jest poprawa ogólnego wizerunku związanego z trwającymi do niedawna pracami budowlanymi jak i ustawieniem odpowiedniego wyposażenia, które podwyższy jakość świadczonych usług naszym klientom. Funkcja koedukacyjna – to kolejna cecha nowoczesnej stacji przeładunkowej, dlatego też planowane jest postawienie specjalny tablic informacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej odwiedzającej stację w ramach zająć lekcyjnych czy też warsztatów.

Spółka ponadto prowadzi na szeroką skalę dla naszych klientów zbiórkę selektywną odpadów opako}aniowych ze szkła, plastiku, papieru i tektury. Istnieje możliwość segregacji do pojemników typu „kubik” rozstawionych na terenie całej Gminy. W siedzibie Spółki można bezpłatnie otrzymać kolorowe worki odpowiadające kolorem poszczególnych rodzajom odpadów, które następnie należy dostarczyć do punktu odbioru odpadów lub w pierwszy poniedziałek miesiąca parzystego wystawić przez posesję i stąd będą odebrane przez pracowników naszego zakładu. Segregacja odpadów w domu pozwala klientowi na wybór mniejszej pojemności pojemnika, co za tym idzie zmniejszenie opłaty za usługę wywozu odpadów komunalnych. Spółka prowadzi również zbiórkę: – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, – odpadów wielkogabarytowych, – gruzu, – wykonujemy również usługi transportowe.

Obecnie Spółka przy wsparciu przedsięwzięć o charakterze ekoedukacyjnym, realizuje program modernizacji sytemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i nieczystości płynnych. Wszystkie zmiany mają na celu dostosowanie się do nowoczesnych i wciąż ewoluujących norm i zasad panujących w krajach wspólnoty europejskiej, a przede wszystkim podwyższenie jakości świadczonych usług.