Obiekty i teren cmentarza są własnością UMiG we Wschowie. Zarządcą Jest Spółka Komunalna we Wschowe Spółka z o.o. Dział Usług Pogrzebowych, ul. Niepodległości 39, 67-400 Wschowa

1. Dom Pogrzebowy – Kaplica – służy do pożegnania i wyprowadzenia zwłok na miejsce pochówku.
2. Przyjęcie zwłok do przechowywania następuje po przedstawieniu karty zgonu.
3. W Domu Pogrzebowym i na mogiłach należy utrzymać porządek. Śmieci wrzucać do kontenera.
4. O zamiarze wykonania ekshumacji należy zawiadomić zarządcę cmentarza oraz uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Nowej Soli.
5. Budowa nagrobków, grobowców, stawianie ławek i ogrodzeń, a także wieszanie tablic reklamowych wymaga zgody Zarządcy.
6. Sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów przy mogiłach wymaga zgody Zarządcy.
7. Opłata za miejsce pochówku jest pobierana na 20 lat, za miejsce rezerwowane na 10 lat. UWAGA! Po upływie w/w terminu należy opłaty wznowić. Nie uiszczenie opłat spowoduje likwidację grobu lub rezerwacji.
8. Zabrania się: wprowadzania psów, jazdy rowerami i samochodami, używania radioodbiorników oraz spożywania alkoholu.
9. Wszelkie sprawy dotyczące Cmentarza należy zgłaszać w Dziale Usług Pogrzebowych we Wschowie, ul. Niepodległości 39, tel.: 65-540-12-26, tel. kom.: 0-607-982-902