Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w ramach kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego we Wschowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w ramach kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego we Wschowie, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z wyłączeniem prądu w Dziale Wodociągów i Kanalizacji oraz w punkcie PSZOK spowodowanym wymianą wyłącznika w stacji transformatorowej w dniu 25.03.2022 r. nie będzie możliwa obsługa klienta. W związku z powyższym prosimy o kontakt w innym terminie od 28.03.2022 r.

 

nais uwaga na czerwonym tle

Co dalej z rekultywacją? Spotkanie informacyjne w siedzibie SK Wschowa

 Na zaproszenie SK Wschowa odbyło się wczoraj spotkanie informacyjne na temat przedłużającego się terminu rozpoczęcia rekultywacji zamkniętego składowiska w Tylewicach. Przedstawiciele spółki przedstawili aktualną informację na temat uwarunkowań formalno-prawnych związanych z procesem decyzyjnym, w tym niezrozumiałe stanowisko Starosty Wschowskiego blokującego projekt rekultywacji przygotowany przez Spółkę. Radni i Sołtysi obecni na spotkaniu dyskutowali o ekologicznych i społecznych aspektach planowanej rekultywacji i wyrazili nadzieję na szybki termin rozpoczęcia prac na składowisku.

 

 

na zdjęciu grupa radnych

 

na zdjęciu uczestnicy spotkania

Z przyczyn niezależnych od Spółki Komunalnej Wschowa, zapowiadana rekultywacja składowiska w Tylewicach jeszcze nie ruszyła. Rozpoczęcie prac opóźnia stanowisko Starostwa Powiatowego - niezrozumiałe w kontekście obowiązujących przepisów i dobrych praktyk związanych z rekultywacją. Na wniosek Burmistrza Wschowy,  odbędzie się rozprawa administracyjna poświęcona  tej kwestii.

Konieczność wykonania rekultywacji jest konsekwencją zamknięcia składowiska w Tylewicach w 2009 roku. Do jej przeprowadzenia zobowiązują zarządcę, którym jest Gmina Wschowa, przepisy, pod groźbą wysokich kar finansowych. Rekultywacja, oczekiwana od wielu lat przez okolicznych mieszkańców, miała rozpocząć się pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej przez 13 lat ówczesne władze Gminy Wschowa nie przystąpiły do rozwiązania tego problemu. W tamtym czasie do Tylewic przywożono nielegalnie odpady z ulicy Nowopolnej, których uprzątnięcie w roku 2016 kosztowało Gminę Wschowa ponad 320 000 zł.

Przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowego i zgodnego ze  przepisami procesu rekultywacji Spółka Komunalna Wschowa przygotowała w ubiegłym roku niezbędną dokumentację. Wyłoniła również wykonawcę inwestycji. Odbyły się spotkania konsultacyjne i punkty informacyjne dla mieszkańców. Zorganizowano także wyjazd studyjny, podczas którego grupa mieszkańców i radnych wizytowała teren rekultywowanego składowiska w gminie Jeżewo oraz zrekultywowane składowisko w gminie Rejowe, przypominające obecnie wielką łąkę.  

Zgodnie z założeniami rekultywacja składowiska w Tylewicach miała przebiegać w trzech etapach. Pierwszy dotyczył prac geodezyjnych, profilowania czaszy składowiska oraz wykonania rowu opaskowego dla wód opadowych.  Następnie wykonana zostałaby warstwa wyrównawcza o grubości około 25 cm z materiału mineralnego oraz organicznego (np. kompost, osady) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, a następnie warstwa glebotwórcza o grubości około 70 cm na skarpach i aż 200 cm na wierzchowinie składowiska.  Na tak przygotowanym podłożu, w trzecim etapie, zaplanowano wysianie traw i nasadzenia drzew.  

Starostowo Powiatowe opóźnia wydanie niezbędnego dla całego procesu zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Oczekuje przeprowadzenia rekultywacji z wykorzystaniem przede wszystkim  ziemi, co wiąże się z bardzo wysokimi nakładami finansowymi w wysokości około 5 mln złotych.

- Ze zdziwieniem przyjmujemy takie stanowisko. To właśnie Starostwo zobowiązywało nas do przeprowadzenia pilnie rekultywacji.  Obecnie opóźnia jej rozpoczęcie. Cały proces został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy oraz powszechnie stosowane rozwiązania i praktyki w większości gmin. Co ważne, zakładany przez nas model inwestycji wiązał się z minimalnymi kosztami rzędu 50 tys. złotych. Określony materiał do rekultywacji nie byłby bowiem pozyskiwany odpłatnie – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o.

Na wniosek Burmistrza Wschowy, w dniu 28 marca 2022 roku, odbędzie się rozprawa administracyjna, która ma  wyjaśnić sporne kwestie i zapewnić przyspieszenie postepowania. – Wyjaśnienia wymaga kwestia, dlaczego w Tylewicach nie można przeprowadzić projektu rekultywacji opartego na tych samych założeniach oraz z wykorzystaniem przewidzianego przepisami prawa materiału, podobnie jak to się dzieje w większości polskich gmin. Jesteśmy zdeterminowani aby temat składowiska zamknąć raz na zawsze dzięki rekultywacji. Liczymy na zrozumienie ze strony Starostwa – mówi Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta o Gminy Wschowa

 

.na zdjęciu zamknięte składowisko w Tylewicach

Spółka wraz ze Strażą Miejską zdecydowała się na montaż  kamer przy kontenerach na odpady na ulicy Nowej we Wschowie. Monitoring tego miejsca ma przyczynić się do zmiany zachowań mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w obrębie pojemników tam usytuowanych i spowodować prawidłową segregację odpadów powstających  na terenie nieruchomości .  Monitoring również ma  zapobiec nielegalnemu składowaniu odpadów takich jak wielkogabaryty, zużyte opony itp.

Ustawiona została również specjalna tablica informacyjna. To nie ostania taka wspólna akcja Straży ze Spółką. W przyszłości planowana jest rozbudowa systemu monitorowania  miejsc gromadzenia odpadów  na terenie miasta. 

Warto dodać, że koszty utrzymania porządku  na terenie miasta pokrywane są z budżetu gminy czyli faktycznie płacą za to wszyscy mieszkańcy. Dlatego w interesie wszystkich nas jest to, aby problem podrzucania i śmiecenia został skutecznie rozwiązany.

Na fotografii gniazdo gromadzenie odpadów komunalnych i pojemniki do segregacji śmieci

na zdjęciu trzy kamery mnoitoringu

Spółka nabyła nowy samochód marki Mercedes-Benz Vito w zabudowie Bautex, który wesprze Dział Usług w zakresie prowadzenie usług pogrzebowych.

 

Trwają końcowe prace przy budowie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Szwedzkiej we Wschowie.Na tym etapie projektu położonych zostanie 150 mb rur. Przepraszamy za utrudnienia.

 

na foto wykop przy  budowie sieci kanalizacyjnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 100 próbek wody pobranych w dniu 7 marca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego  we Wschowie - stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.