Z przyczyn niezależnych od Spółki Komunalnej Wschowa, zapowiadana rekultywacja składowiska w Tylewicach jeszcze nie ruszyła. Rozpoczęcie prac opóźnia stanowisko Starostwa Powiatowego - niezrozumiałe w kontekście obowiązujących przepisów i dobrych praktyk związanych z rekultywacją. Na wniosek Burmistrza Wschowy,  odbędzie się rozprawa administracyjna poświęcona  tej kwestii.

Konieczność wykonania rekultywacji jest konsekwencją zamknięcia składowiska w Tylewicach w 2009 roku. Do jej przeprowadzenia zobowiązują zarządcę, którym jest Gmina Wschowa, przepisy, pod groźbą wysokich kar finansowych. Rekultywacja, oczekiwana od wielu lat przez okolicznych mieszkańców, miała rozpocząć się pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej przez 13 lat ówczesne władze Gminy Wschowa nie przystąpiły do rozwiązania tego problemu. W tamtym czasie do Tylewic przywożono nielegalnie odpady z ulicy Nowopolnej, których uprzątnięcie w roku 2016 kosztowało Gminę Wschowa ponad 320 000 zł.

Przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowego i zgodnego ze  przepisami procesu rekultywacji Spółka Komunalna Wschowa przygotowała w ubiegłym roku niezbędną dokumentację. Wyłoniła również wykonawcę inwestycji. Odbyły się spotkania konsultacyjne i punkty informacyjne dla mieszkańców. Zorganizowano także wyjazd studyjny, podczas którego grupa mieszkańców i radnych wizytowała teren rekultywowanego składowiska w gminie Jeżewo oraz zrekultywowane składowisko w gminie Rejowe, przypominające obecnie wielką łąkę.  

Zgodnie z założeniami rekultywacja składowiska w Tylewicach miała przebiegać w trzech etapach. Pierwszy dotyczył prac geodezyjnych, profilowania czaszy składowiska oraz wykonania rowu opaskowego dla wód opadowych.  Następnie wykonana zostałaby warstwa wyrównawcza o grubości około 25 cm z materiału mineralnego oraz organicznego (np. kompost, osady) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, a następnie warstwa glebotwórcza o grubości około 70 cm na skarpach i aż 200 cm na wierzchowinie składowiska.  Na tak przygotowanym podłożu, w trzecim etapie, zaplanowano wysianie traw i nasadzenia drzew.  

Starostowo Powiatowe opóźnia wydanie niezbędnego dla całego procesu zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Oczekuje przeprowadzenia rekultywacji z wykorzystaniem przede wszystkim  ziemi, co wiąże się z bardzo wysokimi nakładami finansowymi w wysokości około 5 mln złotych.

- Ze zdziwieniem przyjmujemy takie stanowisko. To właśnie Starostwo zobowiązywało nas do przeprowadzenia pilnie rekultywacji.  Obecnie opóźnia jej rozpoczęcie. Cały proces został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy oraz powszechnie stosowane rozwiązania i praktyki w większości gmin. Co ważne, zakładany przez nas model inwestycji wiązał się z minimalnymi kosztami rzędu 50 tys. złotych. Określony materiał do rekultywacji nie byłby bowiem pozyskiwany odpłatnie – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o.

Na wniosek Burmistrza Wschowy, w dniu 28 marca 2022 roku, odbędzie się rozprawa administracyjna, która ma  wyjaśnić sporne kwestie i zapewnić przyspieszenie postepowania. – Wyjaśnienia wymaga kwestia, dlaczego w Tylewicach nie można przeprowadzić projektu rekultywacji opartego na tych samych założeniach oraz z wykorzystaniem przewidzianego przepisami prawa materiału, podobnie jak to się dzieje w większości polskich gmin. Jesteśmy zdeterminowani aby temat składowiska zamknąć raz na zawsze dzięki rekultywacji. Liczymy na zrozumienie ze strony Starostwa – mówi Konrad Antkowiak, Burmistrz Miasta o Gminy Wschowa

 

.na zdjęciu zamknięte składowisko w Tylewicach

Spółka wraz ze Strażą Miejską zdecydowała się na montaż  kamer przy kontenerach na odpady na ulicy Nowej we Wschowie. Monitoring tego miejsca ma przyczynić się do zmiany zachowań mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w obrębie pojemników tam usytuowanych i spowodować prawidłową segregację odpadów powstających  na terenie nieruchomości .  Monitoring również ma  zapobiec nielegalnemu składowaniu odpadów takich jak wielkogabaryty, zużyte opony itp.

Ustawiona została również specjalna tablica informacyjna. To nie ostania taka wspólna akcja Straży ze Spółką. W przyszłości planowana jest rozbudowa systemu monitorowania  miejsc gromadzenia odpadów  na terenie miasta. 

Warto dodać, że koszty utrzymania porządku  na terenie miasta pokrywane są z budżetu gminy czyli faktycznie płacą za to wszyscy mieszkańcy. Dlatego w interesie wszystkich nas jest to, aby problem podrzucania i śmiecenia został skutecznie rozwiązany.

Na fotografii gniazdo gromadzenie odpadów komunalnych i pojemniki do segregacji śmieci

na zdjęciu trzy kamery mnoitoringu

Spółka nabyła nowy samochód marki Mercedes-Benz Vito w zabudowie Bautex, który wesprze Dział Usług w zakresie prowadzenie usług pogrzebowych.

 

Trwają końcowe prace przy budowie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Szwedzkiej we Wschowie.Na tym etapie projektu położonych zostanie 150 mb rur. Przepraszamy za utrudnienia.

 

na foto wykop przy  budowie sieci kanalizacyjnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 100 próbek wody pobranych w dniu 7 marca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego  we Wschowie - stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.

Zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Wschowie przy ul. K. Wielkiego 24a tel. 65 540 25 74 .

Czynny dla mieszkańców Gminy Wschowa

poniedziałek – czwartek 13.00 – 18.00,
piątek 11.00 – 20.00,
sobota 9.00 – 20.00.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli wydał komunikat , że w badaniach jakości wody, pobranej na wschowskim ujęciu wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. Z komunikatu sanepidu wynika, że woda zostaje warunkowo przydatna do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych  na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Próbki wody pobrane w mieście nie wskazały obecności ww. bakterii. Pracownicy wodociągów przeprowadzili chlorowanie , mające na celu przywrócenie jakości wody, spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Kilkukrotnie wyższe ceny gazu, a w konsekwencji podwyżki opłat za ogrzewanie - to w ostatnim czasie problem wielu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i zarządców nieruchomości w Polsce.
O niższe opłaty za gaz, w imieniu mieszkańców, zabiega także Spółka Komunalna Wschowa.

Z przyczyn niezależnych od Spółki podwyższona została wysokość opłaty za gaz wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w lokalnej kotłowni zarządzanej przez Spółkę. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2018 roku dotyczący możliwości stosowania stawek w kotłowniach jak dla klientów indywidualnych, wymieniał wyłącznie Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe nie dotyczył natomiast Spółek Komunalnych.  Sprzedawca paliwa (PGNIG) przyjął zatem, że dostawy gazu odbywają się na potrzeby klienta biznesowego, co w konsekwencji przełożyło się na kilkusetprocentową podwyżkę stawek za gaz. Tymczasem tzw. błękitne paliwo służy de facto do produkcji ciepła dla odbiorców indywidualnych. W ten sposób ogrzewane są 3 budynki należące do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez SK Wschowa oraz 11 bloków Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Wystawiony przez PGNiG rachunek za grudzień 2021 jest wyższy o ponad 550%, co przekłada się wprost na koszty ogrzewania. To sytuacja nie do przyjęcia! W trybie pilnym podjęliśmy kroki formalno-prawne w celu zmiany sposobu rozliczania ze sprzedawcą gazu. Nasza kotłownia wykorzystuje bowiem paliwo wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Uważamy zatem, że powinniśmy być objęci taką taryfą, jak dla odbiorców indywidualnych – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Zarządu SK Wschowa.

W styczniu 2022 roku do PGNIG trafiło również  pismo podpisane przez Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządcę Wspólnot z apelem o przyspieszenie rozpatrywania złożonego wcześniej wniosku.  W przypadku pozytywnej decyzji, nastąpi stosowna korekta opłat za ciepło dla mieszkańców, z uwzględnieniem indywidualnego zużycia w obecnym sezonie grzewczym. Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa wystosował także pismo w sprawie drastycznych podwyżek cen za gaz do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, celem wyjaśnienia zasad rozliczenia i możliwości rozwiązania spornej kwestii z korzyścią dla mieszkańców.

ZAPRASZAMY NA WYJAZD STUDYJNY

Trwają działania informacyjno-konsultacyjne związane z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Przyczyny Górnej i Tylewic do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 6 października 2021 roku.