Na początku 2022 roku Spółka Komunalna stanęła w obliczu wyzwań związanych z kotłownią przy ulicy Bocznej, która wymagała modernizacji po wielu latach eksploatacji (około 2 milionów zł). Drastyczny wzrost cen nośników energii jeszcze bardziej zaostrzył problem. Sytuacja była dodatkowo skomplikowana przez duże straty w sieci przesyłowej Spółdzielni Mieszkaniowej, wynoszące około 20%, co utrudniało ekonomiczną eksploatację układu kotłownia-sieć przesyłowa, a konieczność ewentualnego spłacania kredytu za modernizację kotłowni i sieci przesyłowej spowodowałaby znaczący wzrost kosztów za ogrzewanie, co skłoniło do podjęcia kroków mających na celu rozważenia zasadności przejścia na bardziej ekonomiczne kotłownie lokalne.

W odpowiedzi na te problemy, mieszkańcy trzech Wspólnot Mieszkaniowych, którymi zarządza Spółka Komunalna, i do których dostarczane było ciepło z kotłowni, zdecydowali się odłączyć od niej i zainwestować we własne, bardziej ekonomiczne źródła ciepła w postaci lokalnych kotłowni. Ze względu na korektę decyzji przez PGNiG polegającej na zmianie warunków przyłączeniowych, które sami ustalają pomiędzy własnymi spółkami, proces ten został wydłużony i nadal trwa. Nadmienić należy, że Spółka podpisała umowę przyłączeniową jeszcze w maju 2022 roku, co powinno stanowić wystarczający bufor czasowy na sprawne przeprowadzenie procesu budowy przyłączy gazowych przez PGNiG.  Aktualnie wyznaczone terminy z PGNiG określają, że dla jednej z Wspólnot Mieszkaniowych ogrzewanie zostanie uruchomione w ciągu tygodnia, a dla pozostałych dwóch w ciągu dwóch lub trzech tygodni.

Odrębnym tematem jest fakt dostarczania ciepła do Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie. Spółka Komunalna, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych, zwróciła się do Zarządu SM we Wschowie, proponując trzy rozwiązania:

  1. Wyłączenie kotłowni z eksploatacji po sezonie grzewczym 2022/23 i likwidację jej majątku, ze względu na plany Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące własnych źródeł ciepła.
  2. Bezpośrednią sprzedaż kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej, co umożliwiłoby pełną kontrolę nad eksploatacją kotłowni oraz jej kosztami.
  3. Wydzierżawienie kotłowni przez Spółdzielnię do czasu budowy własnych lokalnych kotłowni.

Na początku grudnia 2022 roku Spółka Komunalna otrzymała odpowiedź od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, informującą o uruchomieniu procesu budowy własnych kotłowni i rezygnacji z dostarczania ciepła od Spółki Komunalnej od sezonu grzewczego 2023/2024. W związku z oficjalnym stanowiskiem Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółka Komunalna podjęła rutynowe działania w celu zakończenia eksploatacji kotłowni. Ponieważ proces inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej pozostaje w ich gestii i zakresie odpowiedzialności, Spółka nie posiada wiedzy na temat bieżących rozmów Spółdzielni z PGNiG i wyznaczonych terminów związanych z uruchomieniem ogrzewania w lokalach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową we Wschowie.

 

Spółka Komunalna Wschowa zakończyła z sukcesem projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo. Prace realizowane były na wielką skalę, obejmując między innymi budowę rurociągu tłocznego prowadzącego od oczyszczalni we Wschowie aż do Konradowa, rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej oraz wzniesienie nowej przepompowni. Nowa infrastruktura obejmuje prawie 6 kilometrów rurociągów. Ten etap stanowi kluczowy krok w procesie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, która obejmie również pozostałą część Konradowa i Kandlewa. To największa inwestycja tego rodzaju, realizowana przez Spółkę w ostatnich latach.

Spółka na ten cel otrzymała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt został oceniony wysoko i udało się pozyskać 100% dofinansowania. Należy podkreślić, że na podstawie postępowania przetargowego kwota inwestycji przekroczyła 4 miliony złotych w kwocie brutto. 

Prace budowlane związane z połączeniem sieci kanalizacyjnej między oczyszczalnią ścieków we Wschowie a Konradowem zakończyły się pod koniec sierpnia. Obecnie trwają procesy administracyjne niezbędne do zatwierdzenia i uruchomienia sieci kanalizacyjnej. Planuje się, że te procedury zostaną zakończone na przełomie października i listopada. Po osiągnięciu tego etapu, Spółka serdecznie zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o warunki przyłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej. Wzór wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem skwschowa.pl, w zakładce działu wodociągów i kanalizacji. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie głównej siedziby Spółki, mieszczącej się przy ulicy Daszyńskiego 10, lub w siedzibie działu wod.-kan., zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24 we Wschowie.

Warto pamiętać, że położenie przyłącza kanalizacyjnego między budynkiem a granicą działki leży w gestii właściciela posesji. Właściciel ma prawo wybrać dowolnego wykonawcę do realizacji przyłącza lub też może zlecić tę pracę Spółce.

 

na zdjęciu przepompownia w Konradowie

 

tablicja o grantodawcy

Ograniczenia w pielęgnacji miejskich trawników – troska o środowisko i opinie mieszkańców

Spółka odpowiedzialna za utrzymanie terenów miejskich we Wschowie, wziąwszy pod uwagę głosy mieszkańców, podjęła działania mające na celu zidentyfikowanie konkretnych obszarów zieleni w mieście, gdzie zachowanie dotychczasowej częstotliwości koszenia jest uzasadnione. Natomiast na pozostałych terenach, spółka dążyć będzie do ograniczenia koszenia trawników do minimalnego poziomu koniecznego dla utrzymania estetyki i zapewnienia bezpieczeństwa.

W Polsce susza staje się coraz większym problemem. Okresy suchych lat stają się bardziej intensywne i długotrwałe, powodując niedobory wody. Najbardziej dotknięte tym zjawiskiem jest rolnictwo, które traci plony, obniża jakość zbiorów i zwiększa koszty produkcji. Susza ma również negatywny wpływ na ekosystemy, prowadząc do obumierania roślin, zwierząt i owadów. Niedobór wody wpływa także na dostęp do wody pitnej, co stanowi wyzwanie dla społeczności. Sytuacja hydrologiczna jest niepokojąca z obniżonymi poziomami wód gruntowych i rzek. Niedobory opadów w okresie letnim są szczególnie widoczne w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza na terenach zielonych. Zbyt częste koszenie trawników prowadzi do degradacji muraw.

Decyzja podjęta przez spółkę odpowiedzialną za utrzymanie terenów miejskich w Wschowie jest wyrazem troski o środowisko naturalne oraz uwzględnienia opinii i potrzeb mieszkańców, którzy wielokrotnie zgłaszali ten problem. Poprzez zmniejszenie częstotliwości koszenia trawników miejskich w okresie letnim, miasto podejmuje konkretne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tereny zielone odgrywają istotną rolę w estetyce i funkcjonalności miasta, jednocześnie stanowiąc siedlisko dla wielu organizmów i wpływając na bioróżnorodność. Dlatego tak istotne jest znalezienie odpowiedniej równowagi między dbaniem o estetykę a ochroną przyrody. Poprzez ograniczenie koszenia trawników, Wschowa stawia na przywracanie naturalnych ekosystemów, zachęcanie do rozwoju dzikich kwiatów i roślin, oraz zapewnienie dogodnych warunków dla owadów i ptaków.

Przykłady innych miast, które już z powodzeniem wprowadziły podobne rozwiązania, stanowią inspirację dla Wschowy. Coraz więcej miast podejmuje działania mające na celu redukcję koszenia trawników i promowanie naturalnych ekosystemów miejskich. Miasta takie jak Kraków, Gdańsk czy Berlin wprowadziły programy zarządzania terenami zielonymi, które skupiają się na minimalizacji koszenia i zachęcaniu do rozwoju dzikiej roślinności. Dzięki temu, miejskie przestrzenie stają się oazami dla owadów zapylających, ptaków i innych organizmów, co przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności. Wszystkie te przykłady pokazują, że ograniczenie koszenia trawników i wspieranie naturalnych ekosystemów ma pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na jakość życia mieszkańców. Działania podejmowane przez Spółkę odpowiedzialną za utrzymanie terenów miejskich w Wschowie mają na celu nie tylko oszczędność zasobów, ale również edukację mieszkańców na temat ekologicznego zarządzania przestrzenią miejską.

Poprzez informowanie i angażowanie społeczności lokalnej, Spółka dąży do stworzenia świadomości ekologicznej oraz wzrostu akceptacji dla wprowadzanych zmian. Oczekuje się, że dzięki zmniejszonej częstotliwości koszenia trawników, miasto Wschowa stanie się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i przyrody, tworząc harmonijną przestrzeń dla współistnienia człowieka i natury.

 

na zdjęciu tabliczka z informacją

Spółka modernizuje sieć w mieście 
W związku z przebudową ulic we Wschowie, Spółka Komunalna Wschowa prowadziła prace modernizacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach Ogrodowej, Piłsudskiego oraz Podgórnej. Teraz spółka skupia swoje wysiłki na kolejnym ważnym projekcie - modernizacji ulicy Staroleszczyńskiej.
Ta inwestycja nie tylko otwiera nowe możliwości dla mieszkańców, ale również stanowi okazję do wymiany istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zmiana nawierzchni jest idealnym momentem, aby wymienić starą sieć wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu działaniu minimalizuje się ryzyko przyszłych awarii oraz unikamy konieczności ponownego niszczenia nowej nawierzchni. W porozumieniu ze Starostwem, Spółka zaplanowała modernizację sieci, przez co również przyczyniła się wkładem finansowym do wykonania inwestycji. Powszechną praktyką jest, aby modernizacja drogi uwzględniała modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, tym samym w minimalizuje się prawdopodobieństwa awarii na nowo wyremontowanych drogach. W ramach tej inwestycji zostało wymienionych ponad 8 przyłączy wodnych, a na ulicy Staroleszczyńskiej czeka nas wymiana aż 11 przyłączy. Ponadto, na ulicy Ogrodowej postawiono również nowe hydranty, a konieczność wymiany kilku odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikała z ich bardzo złego stanu technicznego.

Spółka Komunalna dziękuje wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania prac.

na foto rury do kanalizacji i koparka pus opis dotyczący modernizacji
Uwaga!!!
Mieszkańcy Wschowy
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie zawiadamia, że z powodu prac modernizacyjnych na ulicy Staroleszczyńskiej w okresie dwóch tygodni mogą nastapić chwilowe przerwy w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy rejonu ulic: Staroleszczyńskiej, Lwiej i Palcu Kosynierów
Za powstałe niedogodności przepraszamy!!!
 
znak braku wody

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY WSCHOWA

Regulamin do pobrania pod linkiem: kliknij

Spółka na potrzeby zieleni miejskiej zakupiła fabrycznie nowy rębak. Zakup zrealizowano z dofinansowaniem z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pod nazwą: „Doposażenie Działu Gospodarowania Odpadami w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

rębak

 

rębak

Spółka  wzięła udział w Gminnym Dniu Dziecka, organizując atrakcyjne stoisko dla najmłodszych mieszkańców.
Dzieci miały do wyboru różnorodne  ekokonkursy i warsztaty plastyczne.
Spółka aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, potwierdzając swoje zaangażowanie w dobro społeczności.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie na festyn.
 
stoisko Spółki
 
dziecko ze swoja pracą plastyczna
 
dzieci  przy pracy
 
Zapraszamy do galerii na facebooku: kliknij
 
 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O. O. WE WSCHOWIE

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSCHOWIE PRZY UL. 31 STYCZNIA

link do przetargu :kliknij

Dziś na placu w Spółce pojawili się "Eko-piraci". Przynieśli ze sobą porzucone odpady z tworzyw sztucznych i przekazali do recyklingu. Brawo Przedszkole nr 3 im. Wesoła Trójeczka misja zaliczona

na zdjęciu przdszkolaki przebrane za piratów