Kilkukrotnie wyższe ceny gazu, a w konsekwencji podwyżki opłat za ogrzewanie - to w ostatnim czasie problem wielu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i zarządców nieruchomości w Polsce.
O niższe opłaty za gaz, w imieniu mieszkańców, zabiega także Spółka Komunalna Wschowa.

Z przyczyn niezależnych od Spółki podwyższona została wysokość opłaty za gaz wykorzystywany do produkcji energii cieplnej w lokalnej kotłowni zarządzanej przez Spółkę. Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2018 roku dotyczący możliwości stosowania stawek w kotłowniach jak dla klientów indywidualnych, wymieniał wyłącznie Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe nie dotyczył natomiast Spółek Komunalnych.  Sprzedawca paliwa (PGNIG) przyjął zatem, że dostawy gazu odbywają się na potrzeby klienta biznesowego, co w konsekwencji przełożyło się na kilkusetprocentową podwyżkę stawek za gaz. Tymczasem tzw. błękitne paliwo służy de facto do produkcji ciepła dla odbiorców indywidualnych. W ten sposób ogrzewane są 3 budynki należące do wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez SK Wschowa oraz 11 bloków Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Wystawiony przez PGNiG rachunek za grudzień 2021 jest wyższy o ponad 550%, co przekłada się wprost na koszty ogrzewania. To sytuacja nie do przyjęcia! W trybie pilnym podjęliśmy kroki formalno-prawne w celu zmiany sposobu rozliczania ze sprzedawcą gazu. Nasza kotłownia wykorzystuje bowiem paliwo wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Uważamy zatem, że powinniśmy być objęci taką taryfą, jak dla odbiorców indywidualnych – wyjaśnia Krzysztof Kołodziejczyk, Prezes Zarządu SK Wschowa.

W styczniu 2022 roku do PGNIG trafiło również  pismo podpisane przez Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządcę Wspólnot z apelem o przyspieszenie rozpatrywania złożonego wcześniej wniosku.  W przypadku pozytywnej decyzji, nastąpi stosowna korekta opłat za ciepło dla mieszkańców, z uwzględnieniem indywidualnego zużycia w obecnym sezonie grzewczym. Zarząd Spółki Komunalnej Wschowa wystosował także pismo w sprawie drastycznych podwyżek cen za gaz do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, celem wyjaśnienia zasad rozliczenia i możliwości rozwiązania spornej kwestii z korzyścią dla mieszkańców.